• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Taşıma İrsaliyesi


TAŞIMA İRSALİYESİ

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler, naklettikleri eşyanın cinsini (malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık ambalaj nevinin kaydedilmesiyle yetinilir) miktarını (ticari teamüle göre parça, sandık veya sıklet) malın kimin tarafından tevdi edildiğini, malın kime ve nereye gönderildiğini, alınan nakliye ücretinin tutarını, sürücünün adını, soyadını ve aracın plakasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden taşıma irsaliyesi kullanmak zorundadırlar. 213 sayılı V.U.K. 'nun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden, alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara işyerlerinde teslim edilmek üzere satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi "muhtelif müşteriler" ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür.

» Kendine ait araç ile kendi mal taşıyanların taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Çünkü taşıma irsaliyesi, mal sirkülâsyonunun izlenmesi değil, ücret karşılığında mal taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir.

» Taşıma, nakliye komisyoncuları ve acenteleri ile yaptırıldığı durumlarda, bu firmaların taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğu vardır.

» Taşınan malın ticari veya gayri ticari nitelikte olmasının bir önemi yoktur. Ücret karşılığında taşınan eşya ticari mal da olsa, ev eşyası gibi ticari olmayan nitelikte de olsa taşıma irsaliyesi düzenlemesi gereklidir.

» Taşıma irsaliyesi en az 1 asıl ve 2 örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.

» Taşıma İrsaliyesinin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın
sürücüsüne veya kaptanına ve bir nüshası da taşımayı yapan şirkette kalır.

» Taşıma irsaliyesi 14x20 cm veya 28x20 cm ebadında basılmalıdır

» Taşıma irsaliyesinde bulunması gerekli olan bilgiler:
* Şoförün adı, soyadı, aracının plaka numarası
* Taşıma irsaliyesini düzenleyenin adı, soyadı, ticaret unvanı, vergi dairesi hesap
numarası
* Taşınacak malın, taşımayı ücret karşılığında yapacak olanca teslim alındığı tarih
* Malın ambara giriş tarihi
* Malın cinsi ve miktarı
* Malın kimin tarafından tevdi edildiği
* Taşıma karşılığı alınan ücret

   
© Genç Ofset Matbaacılık